College van Bestuur & Raad van Toezicht

College van Bestuur

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van OPO IJmond. Het bestaat uit één persoon, te weten ‘de voorzitter College van Bestuur’ in de persoon van de heer Martijn van Embden.

Secretariaat:
Telefoon: 023-5201581
E-mail: cvb@opoijmond.nl

De bestuurssecretaris, Irma Wetterhahn, is maandag tot en met donderdag aanwezig.
Ze is telefonisch bereikbaar op: 023-5201581 of
via de E-mail: irma.wetterhahn@opoijmond.nl

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, twee leden zijn benoemd door de directeuren van de scholen, twee leden door de oudergeleding van de GMR en één lid door de gehele GMR. Binnen de Raad van Toezicht is er sprake van inbreng van ouderbelangen en onderwijsinhoudelijke deskundigheid. Tevens wordt gestreefd naar aanwezigheid van andere relevante deskundigheid.
De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

  • Dhr. Aad Pereboom (voorzitter)
  • Mevr. Sultan Kara-Çelik
  • Dhr. Leo van der Kolk
  • Dhr. Cees van der Meulen
  • Dhr. Igor Verettas
  • Dhr. Rene Zaal

Openbaar Primair Onderwijs IJmond is gevestigd in Velserbroek en vormt het bevoegd gezag van zestien basisscholen. Met een leerlingenaantal van 3.328 en 345 personeelsleden staat OPO IJmond voor kwalitatief hoogstaand onderwijs. Alle scholen hebben een zogenaamd basisarrangement van de onderwijsinspectie en één school, De Sterrekijker, heeft het predicaat excellent.

Zestien scholen betekent een grote diversiteit in onderwijsaanbod, traditie, wijkgebondenheid, doelgroep, pedagogische en onderwijskundige concepten, waaronder Dalton. Het brengt een gevarieerd repertoire aan ervaringen, vaardigheden en expertise samen binnen de muren van de organisatie. Een verscheidenheid die men elkaar uit volle overtuiging toestaat en waar men trots op is en tegelijkertijd een rijkdom die zij graag met elkaar delen.

De raad van toezicht van OPO IJmond heeft een belangrijke rol in de maatschappelijke legitimering van de stichting en is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van het bestuur. De raad van toezicht en de bestuurder werken volgens het principe van de onderwijs governance. De gewenste evenwichtige samenstelling van de raad van toezicht wordt bepaald door de juiste inbreng van diverse deskundigheden van de kandidaten, gecombineerd met hun bestuurlijke ervaring en relevante netwerk. OPO IJmond koestert diversiteit, ook in de samenstelling van de raad van toezicht.

Kwaliteiten die van alle RvT-leden gevraagd worden zijn:

 • De doelstelling van OPO IJmond en het karakter van het openbaar onderwijs kunnen onderschrijven en interesse in het (primair) onderwijs hebben.
 • Goede antenne hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen. Omgevings-sensitiviteit hebben.
 • Snel overzicht en inzicht weten te verwerven op uiteenlopende terreinen (niet alleen het eigen expertisegebied) en hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden.
 • Proactief kritisch zijn en zo nodig zelf initiatief nemen.
 • Meningsverschil en een lastig gesprek niet uit de weg gaan; scherp gesprek kunnen voeren zonder relatie te schaden.
 • Kunnen werken in teamverband: ruimte geven en nemen; open staan voor de inbreng van de ander en eigen inbreng effectief kunnen leveren; mee kunnen gaan met een besluit, maar ook standvastig kunnen zijn als dat nodig is.
 • Stevige persoonlijkheid hebben, met behoud van teamgeest.
 • Doortastend en besluitvaardig kunnen zijn, zonder de zorgvuldigheid uit het oog verliezen.
 • Onafhankelijk en onbevangen kunnen opereren.
 • Goede antenne hebben voor integriteitsvraagstukken.
 • In staat zijn tot kritische zelfreflectie.
 • Voldoende tijd en aandacht voor de functie hebben.

Bijzonderheden:

 • Een RvT-lid beschikt bij voorkeur over een relevant (boven)regionaal netwerk.
 • De (neven) functie van een RvT-lid mogen niet conflicterend zijn met de taken en doelstellingen van OPO IJmond en moeten passen in de Code Goed Onderwijsbestuur van de PO-raad.

De raad van toezicht vergadert vijf keer per jaar. De onderwijs- en auditcommissie vergaderen afzonderlijk van elkaar vijf keer per jaar voorafgaand aan de RvT-vergadering. Daarnaast wordt er twee keer per schooljaar werkbezoeken/bijeenkomsten met de directeuren en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad georganiseerd.

Secretariaat:
Telefoon: 023 5201581
E-mailirma.wetterhahn@opoijmond.nl