high quality replica rolex are doing promotion.
8000+ style 5d diamond painting kits kits for uk.

where to buy lifelike cheap sex dolls?

College van Bestuur & Raad van Toezicht

College van Bestuur

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van OPO IJmond. Het bestaat uit één persoon, de voorzitter College van Bestuur. Dit is Martijn van Embden.

Telefoon: 023-5201581
E-mail: cvb@opoijmond.nl

Irma Wetterhahn is onze bestuurssecretaris. Zij is aanwezig van maandag tot en met donderdag.
Telefoon: 023-5201581
E-mail: irma.wetterhahn@opoijmond.nl

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, twee leden zijn benoemd door de directeuren van de scholen, twee leden door de oudergeleding van de GMR en één lid door de gehele GMR (Rooster van aftreden RvT leden). Binnen de Raad van Toezicht is er sprake van inbreng van ouderbelangen en onderwijsinhoudelijke deskundigheid. Tevens wordt gestreefd naar aanwezigheid van andere relevante deskundigheid.

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

  • Dhr. Aad Pereboom (voorzitter)
  • Mevr. Sultan Kara-Çelik
  • Dhr. Cees van der Meulen
  • Dhr. Igor Verettas
  • Dhr. Rene Zaal

 

De Raad van Toezicht van OPO IJmond heeft een belangrijke rol in de maatschappelijke legitimering van de stichting en is verantwoordelijk voor het toezicht houden op de kwaliteit van het bestuur. De Raad van Toezicht en de bestuurder werken volgens het principe van de onderwijs governance. De gewenste evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht wordt bepaald door de juiste inbreng van diverse deskundigen van kandidaten, gecombineerd met hun bestuurlijke ervaring en relevante netwerk.

 

De Raad van Toezicht vergadert vijf keer per jaar. De onderwijs- en auditcommissie vergaderen afzonderlijk van elkaar vijf keer per jaar voorafgaand aan de Raad van Toezicht vergadering. Daarnaast worden er twee keer per schooljaar werkbezoeken / bijeenkomsten met de directeuren en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad georganiseerd.

Reglement Raad van Toezicht

Statuten Stichting OPO IJmond