Openbare Daltonschool Het Kompas

Een veilige en kleinschalige Daltonschool voor ieder niveau

Fotos-Kompas-3

Daltononderwijs
Kenmerkend aan Daltononderwijs is, dat het zich steeds aanpast aan de veranderende eisen en verwachtingen van de samenleving. Het is een beproefde pedagogische aanpak, waarin alle aspecten een samenhangend geheel vormen. Daltononderwijs biedt optimale ontwikkelingskansen voor elk kind. Er wordt gekeken wat een leerling nodig heeft om te leren lezen, schrijven, een werkstuk te maken, sociaal vaardig te zijn etcetera. Steeds opnieuw onderzoekt de leerkracht wat een individuele leerling nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. De leerkracht schept de voorwaarden, zodat elke leerling zich kan ontplooien. Aanvullende informatie over Daltononderwijs vindt u in hoofdstuk 3 van onze schoolgids.

openbaar onderwijs
Het Kompas is een openbare basisschool. Openbaar onderwijs is er voor alle kinderen, ongeacht geloof, ras of huidskleur. We kweken begrip voor andere opvattingen, gedachten en geloofsuitingen. Ontmoeting staat centraal, met aandacht en respect voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers van de school. Dé openbare school: Niet apart, maar samen.

veilig en kleinschalig
Veiligheid en kleinschaligheid gaan bij Daltonschool Het Kompas hand in hand. In elke groep zitten gemiddeld 23 leerlingen. In totaal telt de school ongeveer 200-225 leerlingen. Om de veiligheid te bewaken werkt de school met een veiligheidsplan en een preventiemedewerker. Door het kleinschalige karakter van de school, de prettige sfeer op school en het transparante gebouw weten kinderen en ouders zich veilig op onze school. Ons motto: Veiligheid boven alles.

3 in 1
Daltonschool Het Kompas werkt in één gebouw nauw samen met peuterspeelzaal De Bereboot (Stichting Welzijn Beverwijk) en een organisatie voor professionele buiten- en tussenschoolse opvang (Brood & Spelen). De verschillende organisaties werken nauw met elkaar samen. Dit betekent dat kinderen van 2 tot 12 jaar kunnen – in overleg – worden begeleid van 7.00 tot 19.00 uur. Ook tijdens de schoolvakanties.

expressie
Op de dinsdag- en/of donderdagmiddag kunnen de kinderen kiezen uit een breed aanbod op het gebied van expressie: tekenen, handvaardigheid, toneel en dans, muziek, koken etc. De kinderen krijgen deze lessen van de eigen leerkrachten en daarnaast worden externe ‘leerkrachten’ ingehuurd voor het geven van deze lessen. De groepen waarin de kinderen werken zijn kleiner dan gemiddeld. Variatie en kwaliteit kenmerken de werkstukken. In de school zijn verschillende werkstukken van kinderen tentoongesteld.

resultaat in voortgezet onderwijs
De leerlingen van Daltonschool Het Kompas doen het goed in het voortgezet onderwijs, zo blijkt uit terugkoppeling van het voortgezet onderwijs. Meer dan 90% van alle leerlingen doorloopt de eerste twee jaar met succes.

Wij besteden veel tijd en aandacht aan ‘plannen & organiseren’ en de overdracht naar het voortgezet onderwijs. Om de kinderen van groep 8 voor te bereiden op het voortgezet organiseren we onder andere een middelbare schoolweek voor de kinderen, waarbij kinderen les krijgen van docenten uit het voortgezet onderwijs, oud-collega’s, (groot)ouders en/of anderen.

professioneel team
“Een enthousiaste directie leidt de school op professionele wijze…” en “De zorg en begeleiding op de school worden aangestuurd door een professionele intern begeleider…”. Dit oordeel spreekt de onderwijsinspectie uit naar aanleiding van het bezoek aan onze school op 1 november 2011.

Daarnaast zijn alle groepsleerkrachten in het bezit van het Daltoncertificaat of halen dit certificaat binnen drie jaar na aanstelling. In de kleuterbouw zijn de groepsleerkrachten tevens VVE gecertificeerd. Dit betekent, dat zij goed in staat zijn om af te stemmen op de sociaal-emotionele ontwikkeling en de taal- en rekenontwikkeling van de kinderen.

differentiatie binnen de groep op drie verschillende niveaus

Alle groepsleerkrachten geven instructie op drie verschillende niveaus op het gebied van taal (technisch lezen, begrijpend lezen en spellen) en rekenen/wiskunde. De niveaus worden ingedeeld op basis van capaciteiten en leerprestaties. De ‘zon’-leerlingen kunnen zonder instructie zelfstandig aan het werk en krijgen daarbij uitdagend werk aangeboden. De ‘maan’-leerlingen kunnen na instructie zelf aan het werk en de ‘ster’-leerlingen krijgen na de instructie extra begeleiding van de leerkracht aan de instructietafel. Voor de aanvang van elk schooljaar wordt een nieuw (groeps)plan opgesteld op basis van toets- en observatiegegevens. Deze groepsplannen worden tussentijds geëvalueerd en aangepast. Voor elk kind willen we de lat op de juiste hoogte leggen.